Polityka społeczna w Polsce

Polityka społeczna w Polsce realizuje władzę polityczną i organizacje pozarządowe. Ma na celu zaspokajanie potrzeb. Polityka społeczna jest nauką społeczną wiąże się z polityką społeczną. Polska przyjęła model społecznej gospodarki rynkowej. Do zakresu pracy nad polityką społeczną możemy zaliczyć politykę demograficzną, politykę edukacyjną, politykę kulturalną, politykę mieszkaniową, politykę ochrony zdrowia, politykę zatrudnienia, politykę migracyjną, politykę zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, politykę prewencyjną i politykę ochrony środowiska. Celem polityki społecznej jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zapewnienie ładu społecznego, godnego życia rodzinnego oraz inwestycja w człowieka. Polityka społeczna rozwinęła się dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Pierwsze państwo wprowadzające politykę społeczną była Anglia. Następnie były to Niemcy oraz Polska. Celami polityki społecznej jako nauki są przede wszystkim teleologicznych charakter, interdyscyplinarny charakter, praktyczny charakter, powiązanie z polityką gospodarczą oraz charakter społeczny. Polityka społeczna jest istotną dyscypliną nauk, szczególnie ważna dla funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa. Dzięki tej nauce aspekty społeczne są poruszane, a nie rzadko rozwiązywane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.