Polityka monetarna Unii Europejskiej

Głównym celem polityki monetarnej jest utrzymanie stabilności cen. Do najważniejszych instrumentów do tego potrzebnych można zaliczyć operacje otwartego rynku, utrzymanie rezerwy obowiązkowej oraz operacje banku centralnego. Podstawą prawną do tego jest art. 98-124 traktatu WE. Utrzymanie cen powinno przebiegać w oparciu o poszanowanie zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją. Głównymi zasadami EBC jest niezależność, zasada przejrzystości i odpowiedzialności, podejmowania decyzji w Radzie Prezesów. Jeśli chodzi o strategię należy tu wyróżnić stabilność cen, pierwszy filar strategii polityki pieniężnej- obejmujący analizy ekonomiczno-gospodarcze, drugi filar polityki pieniężnej- obejmujący analizę monetarną. Jeśli chodzi o wdrożenie polityki pieniężnej opiera się to o operacje otwartego rynku, takie operacje jak refinansujące- transakcje terminowe zasilające w płynność, dłuższe operacje refinansowe, transakcje terminowe, dostarczające- operacje ad hoc, operacje strukturalne- regulują korygowanie pozycji strukturalnej systemu euro wobec sektora finansowego. Dzięki wprowadzeniu euro, nominał stał się cenną tożsamością europejską, a tym samym drugą pod względem znaczenia walutą świata. Jest tak samo ważny jak dolar oraz jen. Od roku 2007, od kryzysu obserwuje się wyraźny wzrost inflacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.