1

2

3

4

5

 

Czym jest polityka gospodarcza?

Polityka gospodarcza opisuje rzeczywistość oraz wyjaśnia działania państwa względem gospodarki. Polityka gospodarcza odnosi się do doktryn wewnętrznych związanych z danym krajem, jak również zewnętrznym, z innymi krajami. Polityka gospodarcza ściśle łączy się z ekonomią. Polityka gospodarcza dzieli się na politykę mikroekonomiczną oraz makroekonomiczną. W ich skład wchodzi polityka pieniężna, polityka handlowa, polityka budżetowa, polityka rolna, polityka przemysłowa. Instrumentami polityki gospodarczej są cła, podatki, podaż pieniądza czy subwencje. Celem polityki gospodarczej jest zapewnienie suwerenności, postęp społeczny, jak i samego człowieka oraz szerzenie sprawiedliwości. Polityka ta ma również aspekty ekonomiczne, społeczne, obronno- militarne, ekologiczne. By polityka gospodarcza miała rację bytu, istotne są takie uwarunkowania jak ustrojowo- systemowe, zewnętrzne, czy wewnętrzne. Polityka gospodarcza pojawiła się w latach trzydziestych XX wieku. Pojawiła się w okresie wielkiego kryzysu, a w państwach takich jak Polska pojawiła się po upadku scentralizowanego systemu gospodarczego. Polityka gospodarcza jest jedną z najistotniejszych polityk, tworzonych przez państwo. Dzięki niej rozwija się lub usprawnia gospodarka państwa. Celem jej jest przede wszystkim ekonomiczny rozwój społeczeństwa i gospodarki.

Polityka George Busha

George Bush urodzony w 1946 roku w Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Był prezydentem Stanów Zjednoczonych od 2000 roku. Sprawował swój urząd dwukrotnie. Bush w 1968 roku został powołany do służby w lotnictwie Gwardii Narodowej. Studiował naYale i Harvardzie. Po ukończeniu studiów podjął pracę w przemyśle naftowym. W roku 1988 pracował nad kampanią wyborczą ojca. W roku 1995 wygrał wybory na gubernatora Teksasu. Bush wywodzi się z republikanów. Prowadził pozytywną politykę międzynarodową. W Polsce był trzykrotnie. Kadencja Busha zbiegła się czasie z trudnym okresem dla Ameryki po pierwsze zamachy 11 września, oraz wywołanie wojny z terroryzmem przez Busha, jak również huragany oraz kryzys Stanów Zjednoczonych. Bush jest znany jednak najbardziej z wywołaniem wojny z al- Kaidą. Wojna w Iraku jest obecnie krytykowana przez większość społeczeństw europejskich jak i amerykanów. Z tego powodu zaufanie do byłego prezydenta znacznie zmalało. W życiu prywatnych Bush jest mężem Laury Welch, z którą posiada córki bliźniaczki. Bush jest wierzącym katolikiem. Bush dwukrotnie został wybrany człowiekiem roku. Bush prowadził pozytywną politykę z Polską, co spowodowało znacznie osłabienie stosunków z Rosją. Znany z licznych romansów prezydent jest niezwykle kontrowersyjną postacią.

Lewicowy tygodnik polityka

Polityka jest liberalno- lewicowym tygodnikiem opiniotwórczym. Powstał w 1957 roku. Jest jednym z najlepszych tygodników w Polsce. Skupia się na społecznych aspektach, kulturalnych, krajowych i globalnych. Polityka została założona przez Sekretariat Komitetu Centralnego PZPR. Wraz z Trybuną Ludu stanowiła organ PZPR. W pierwszych latach tygodnik nie cieszył się dużą popularnością. W latach 70 siedziba tygodnika mieściła się przy Al.- Jerozolimskich, w latach dziewięćdziesiątych tygodnik przekształcił się w spółkę komandytowo- akcyjną. Od roku 1959 polityka przyznaje paszporty polityki- odznaczenia dla wybitnych twórców kultury. Od połowy lat dziewięćdziesiątych tygodnik zmienił swoją formułę na magazyn kolorowy. Obecnie posiada e – prasę oraz audio booki. Polityka zyskała popularność publikując pamiętniki hitlerowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmana. Polityka posiadła 5 redaktorów naczelnych m.in. S. Żółkiewski, M.Rakowski, J. Bijak oraz J. Baczyński. Znanymi postaciami piszącymi do Polityki są: Jacek Żakowski, Mariusz Janicki, Daniel Passent, Kuba Wojewódzki, Edwin Bendyk, Zdzisław Pietrasik, Andrzej Mleczko, Cezary Łazarewicz czy Janina Parandowska. Polityka ma również stałe działy: raport, temat tygodnia, świat, kultura, społeczeństwo, kraj, gospodarka, nauka, historia, głosy i glosy, komentarze, zdrowie, ludzie i wydarzenia, rozmowy polityki, polityka i obyczaje, listy, salon polityki, kawiarnia literacka, fusy plusy i minusy.

Czym jest polityka społeczna?

Polityka społeczna jest realizowana przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe. Polityka społeczna jest jedną z nauk społecznych. Ma na celu zaspokojenie potrzeb oraz rozwiązanie problemów społecznych. Polityka społeczna jest również jedną z nauk politycznych. Kontroluje ona programy partii politycznych pod względem gospodarczym oraz społecznym. Polski system opiera się na społecznej gospodarce rynkowej. W skład polityki społecznej wchodzi polityka demograficzna, kulturalna, polityka edukacyjna, polityka ochrony zdrowia, polityka mieszkaniowa, polityka edukacyjna, polityka zatrudnienia, polityka migracyjna, polityka ochrony środowiska, polityka prewencyjna oraz zatrudniania. Celem polityki społecznej jest przede wszystkim ład społeczny, bezpieczeństwo socjalne obywateli oraz ład życia rodzinnego. Polityka społeczna jest istotna w sprawnym funkcjonowaniu państwa. Ma cechy przede wszystkim interdyscyplinarne, teleologiczne, praktyczne, powiązane z polityką gospodarczą oraz społeczny charakter. Polityka społeczna rozwinęła się w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Polityka ta nie funkcjonowała podczas I wojny światowej z powodu braku podstaw teoretycznych, braku skuteczności niektórych działań oraz zbyt wysokich kosztów działania. Polityka społeczna zajmuje się największymi kwestiami życia społecznego.

Polityka Wojciecha Jaruzelskiego

Wojciech Jaruzelski urodzony w 1923 roku, jest znanym polskim politykiem. Działacz komunistyczny był prezydentem PRL oraz RP w latach 1989-90. Jaruzelski wywodzi się z rodziny szlacheckiej. Karierę polityczną rozpoczął w 1943 roku, w okresie II wojny światowej, został kandydatem na oficera. W roku 1944 uzyskał stopień porucznika, następnie kapitana, majora, podpułkownika, pułkownika, generał. W 1960 roku zajmował stanowisko szefa Głównego Związku Politycznego WP. W roku 1947 wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Był członkiem Komitetu Centralnego PZPR, członkiem Biura Politycznego KC PZPR oraz I Sekretarzem KC PZPR. Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Nadzorował tłumienie robotników w czasie grudnia 1970. Sam twierdzi iż nie ponosi odpowiedzialności za śmierć robotników. Uczestniczył w przygotowywania do pacyfikacji strajków na Wybrzeżu. Po wydarzeniach grudniowych został wyróżniony stanowiskiem zastępcą członka Biura Politycznego KC. W 1980 przedstawił zlikwidowanie Solidarności oraz opozycji. 13 grudnia wprowadził stan wojenny. Staną na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Od roku 1993 przed domem Jaruzelskiego w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, organizowane są demonstracje. Po 1990 roku Wojciech Jaruzelski wycofał się z życia politycznego. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wprowadzenia stanu wojennego przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu, zostało umorzone w 1996 roku.

Polityk Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki urodzony w roku 1927, jest znanym polskim politykiem, obecnie również publicystą. Był premierem PRL oraz premierem III Rzeczypospolitej. Mazowiecki był posłem na sejm PRL, prezydentem RP oraz Kawalerem Orderu Orła Białego. W młodości studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach czterdziestych ukończył liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Działał w stowarzyszeniu ,, PAX’’. Współtworzył tygodnik Wrocławski Tygodnik Katolików. Działał również w Tygodniku Powszechnym, Po prostu oraz Klubie Krzywego Koła. Założył również Klub Inteligencji Katolickiej. W latach 1961- 1972 sprawował funkcję posła na Sejm PRL III, IV oraz V kadencji. W latach 1965 został wybrany do sejmu z listy Frontu Jedności Narodu. W 1975 był wiceprzewodniczącym warszawskiego KIK-u. W czasie stanu wojennego Mazowiecki został zatrzymany i internowany do Strzebielinka. Uznawany jest za doradcę Lecha Wałęsy. W latach 1989 został kandydatem na premiera. 19 sierpnia uzyskał stanowisko prezesa Rady Ministrów. Mazowiecki został odznaczony Orderem Orła Białego, Złotym Orderem Herbu Bośni oraz Krzyżem Średnim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. W życiu prywatnym był żonaty, z byłą żoną ma trzech synów.

Ciekawe studia polityczne

Politologia jest nauką polityczną. Jest również nauką społeczną. Politologia zajmuje się polityką, jako całości działania władz politycznych, ich stosunków między sobą. Zajmuje się również życiem społecznym, ich relacją z władzą, organizacjami międzynarodowymi, funkcjami i charakterem państwa. Osoba zajmująca się polityką to politolog, pełni on funkcję eksperta, doradcy. Politologia współdziała z takimi naukami jak ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe, polityka gospodarcza, polityka społeczna, marketing, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia powszechna, socjologia, psychologia oraz geografia polityczna, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zagadnienia, którymi zajmuje się politologia, dotyczą teorii polityki, historii myśli politycznej, władzy regionalnej, społecznej rządu, władzy centralnej, partii politycznej, administracji publicznej, zarządzaniu, opinią publiczną, organizacjami międzynarodowymi oraz prawem międzynarodowym. Politologia działa się również na pięć działów, na teorię polityki, system polityczny, doktryny politycznej, współczesne stosunki międzynarodowe, ruchu polityczne oraz politykę gospodarczą, ekologiczną społeczną itp. Historie polityki obserwujemy już w starożytnej Grecji, gdzie się wykształciła. Głównymi teoretykami byli Arystoteles, Platon czy Tomasz z Akwinu.

Znany polityk Lech Wałęsa

Lech wałęsa jest znanym polskim politykiem. Współzałożyciel i przewodniczący Solidarności, był również prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1995. Został uznany za człowieka roku oraz laureatem Nagrody Nobla. Wałęsa urodził się w roku 1943 w Popowie, pracował jako elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Swoją polityczną przygodę rozpoczął w roku 1970, kiedy to staną na czele strajku. W roku 1976 został zwolniony z pracy, był również przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. W latach osiemdziesiątych brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, oraz został przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, był jego współtwórcą. W sierpniu 1989 był organizatorem spotkania z ZSL oraz SD. W grudniu 1990 został wybrany w pierwszych demokratycznych wyborach na prezydenta Polski, swój urząd sprawował do grudnia 1995 roku. W tym samym roku założył organizację Instytut Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa był również oskarżony o współpracę ze służbą bezpieczeństwa. Lech Wałęsa został również odznaczony Krzyżem Wielkiego Orderu Francisco de Miranda, Krzyżu Wielkiego Orderu Leopolda, Orderu Legii Honorowej oraz Zasługi Republiki Węgierskiej czy Wielkiego Krzyża Orderu Ziemi Maryjnej. W życiu prywatnym jest mężem Danuty Wałęsy, posiada ośmioro dzieci.

Polityka społeczna w Polsce

Polityka społeczna w Polsce realizuje władzę polityczną i organizacje pozarządowe. Ma na celu zaspokajanie potrzeb. Polityka społeczna jest nauką społeczną wiąże się z polityką społeczną. Polska przyjęła model społecznej gospodarki rynkowej. Do zakresu pracy nad polityką społeczną możemy zaliczyć politykę demograficzną, politykę edukacyjną, politykę kulturalną, politykę mieszkaniową, politykę ochrony zdrowia, politykę zatrudnienia, politykę migracyjną, politykę zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, politykę prewencyjną i politykę ochrony środowiska. Celem polityki społecznej jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zapewnienie ładu społecznego, godnego życia rodzinnego oraz inwestycja w człowieka. Polityka społeczna rozwinęła się dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Pierwsze państwo wprowadzające politykę społeczną była Anglia. Następnie były to Niemcy oraz Polska. Celami polityki społecznej jako nauki są przede wszystkim teleologicznych charakter, interdyscyplinarny charakter, praktyczny charakter, powiązanie z polityką gospodarczą oraz charakter społeczny. Polityka społeczna jest istotną dyscypliną nauk, szczególnie ważna dla funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa. Dzięki tej nauce aspekty społeczne są poruszane, a nie rzadko rozwiązywane.

Polityka i ustrój polityczny Kuby

Kuba jest państwem specyficznym. Od roku 1959 jest republiką socjalistyczną. Państwem kieruje partia komunistyczna, na czele państwa stoi prezydent, który sprawuje również funkcję szefa rządu. Parlament jest Zgromadzeniem Narodowym Władzy Ludowej, składa się z 609 osób. Kuba jest znana z angażowania się w politykę społeczeństwa, aż 80 % Kubańczyków należy do lokalnych Komitetów Obrony Rewolucji. Komitety zajmują się wszystkimi aspektami problemów społecznych. Na Kubie funkcjonują również związki zawodowe, są one finansowane przez państwo. Związki regularnie uczęszczają na spotkania z rządem. Robotnicy np. wyrażają opinię w Radach Robotniczych o opodatkowaniu, emisji pieniądza, cenach. W roku 1995 związki zawodowe przeciwstawiły się Obcemu Kapitałowi, a co za tym idzie zatrudnieniu Kubańczyków przez obce wykorzystujące ich korporacje. Sama konstytucja Kuby gwarantuje równość mężczyzn i kobiet. Istnieją i funkcjonują Federacje Kobiet Kubańskich, do których należy większość kobiet. Konstytucja odwołuje się również do równości płci oraz rasy, orientacji seksualnej, wiary itp. Kuba to państwo o wielu sprzecznościach, chociaż nie ma ta demokratycznych rządów, obywatele mają wiele praw. Deputowani do kubańskiego parlamentu mogą zostać odwołani w każdej chwili, jest to w rzeczywistości jednak niemal że nie możliwe.